RERERE

Polityka Prywatności

 1. Definicje
 • Administrator – DE Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 18/5, kod pocztowy 00-590, REGON 366165631, NIP 7010645765, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655015, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, dalej jako Organizator.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności - dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Inicjatywy Digital Excellence.
 • Regulamin - dokument, który określa zasady rejestracji oraz udziału w Inicjatywie Digital Excellence.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Konferencja – spotkanie zorganizowane przez DE Group Sp. z o.o. z podaniem daty oraz miejsca spotkania. Spotkania organizowane są w celu omówienia konkretnej tematyki, a udział w nim może wziąć każda osoba, która spełnia określone warunki uczestnictwa, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Inicjatywa Digital Excellence - inicjatywa dla Cyfrowych Liderów, w ramach której DeGroup sp. z o.o. poprzez organizowanie spotkań i konferencji, badania, publikacje oraz inne działania, wspiera zarejestrowanych Uczestników w zdobywaniu wiedzy z zakresu cyfryzacji organizacji.
 • Uczestnik Inicjatywy – osoba fizyczna, która za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie https://www.digitalexcellence.pl/join lub na stronie danego wydarzenia, organizowanego w ramach Inicjatywy Digital Excellence, dokonała rejestracji udziału oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności danych osobowych.
 • Partnerzy Konferencji – partnerzy biznesowi Organizatora, współpracujący z nim przy organizacji Konferencji. Lista Partnerów Konferencji jest każdorazowo publikowana przy formularzu rejestracyjnym dotyczącym poszczególnych konferencji.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych Uczestników Inicjatywy Digital Excellence

 • Dane osobowe Uczestnika w zakresie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nazwy firmy, nazwy stanowiska, linku do profilu na LinkedIn) są przetwarzane:
  • w celu obsługi zgłoszenia Uczestnika i jego udziału w Inicjatywie DE w tym organizowanych przez DeGroup sp. z o.o. Konferencjach – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i realizacji umowy związanej z udziałem w Inicjatywie (zaakceptowanie Regulaminu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu informowania Uczestnika o interesujących wydarzeniach kierowanych do Społeczności CIONET, w tym spotkaniach i konferencjach branżowych, w formie newsletterów, wiadomości e-mail, SMS lub podczas rozmów telefonicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu działalności DeGroup sp. z o.o. i budowaniu jej sieci społecznościowej.
  • w celach analitycznych i statystycznych polegających na wykorzystywaniu analiz na potrzeby wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) bazujący na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w związku z uczestnictwem w wydarzeniach, ankietach, głosowaniach organizowanych przez DeGroup sp. z o.o. );
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw, w szczególności gdy Uczestnik korzystał z organizowanych przez Spółkę szkoleń komercyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu jego działalności.
  • w związku z udostępnieniem danych Partnerom Konferencji:
   • w celach związanych z organizacją i obsługą Inicjatywy Digital Excellence, w tym obsługą Konferencji: (m.in. na potrzeby logistyczne, raportowe, rozliczeniowe Administratora i Partnerów Konferencji) – podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu będzie uzasadniony interes Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dokonywaniu czynności w ramach obsługi Konferencji;
   • w celach marketingowych Partnerów Konferencji (w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Konferencji) - podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu będzie uzasadniony interes Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Konferencji.
 • Jeżeli Uczestnik przekazuje Administratorowi jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko oraz adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
3. Okres przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe Uczestnika Inicjatywy Digital Excellence będą przetwarzane przez DeGroup sp. z o.o. do czasu:
  • Rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika z udziału w Inicjatywie Digital Excellence;
  • Cofnięcia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach organizowanych przez DeGroup sp. z o.o.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być również  przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także ze względu na obowiązki DeGroup sp. z o.o. wynikające z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane Uczestnika są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane.

4. Uprawnienia UCZESTNIKA

 • Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Uczestnik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

5. Odbiorcy danych

 • Dane osobowe mogą być ujawniane podwykonawcom Administratora, w szczególności Partnerom Konferencji, w tym CIONET Polska sp. z o.o. będącym Partnerem Strategicznym w zakresie organizacji wydarzeń, podmiotom świadczącym na  rzecz DeGroup sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego, w tym dostawcy systemu CRM, hostingu, a także podmiotom realizującym usługi audytowe i analityczne. Podmioty te nie będą wykorzystywały danych osobowych we własnych celach.
 • Dane osobowe mogą być również ujawniane partnerom Konferencji na zasadach określonych w pkt 2 powyżej. 

6. Przekazywanie danych poza EOG

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
7. Dane kontaktowe

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail office@degroup.pl lub na adres korespondencyjny Administratora
DE Group Sp. z  o. o. ul. Marszałkowska 18/5, 00-590 Warszawa.