REGULAMIN INICJATYWY DIGITAL EXCELLENCE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Inicjatywa Digital Excellence - inicjatywa dla Cyfrowych Liderów, w ramach której DE Group sp. z o.o., poprzez organizowanie spotkań i konferencji, badania, publikacje oraz inne działania, wspiera zarejestrowanych Uczestników w zdobywaniu wiedzy i wymianie doświadczeń z zakresu cyfryzacji organizacji.
 2. Organizator Inicjatywy Digital Excellence – DE Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 18/5, kod pocztowy 00-590, REGON 366165631, NIP 7010645765, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655015, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych.
 3. Uczestnik Inicjatywy DE – osoba fizyczna, która za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie https://www.digitalexcellence.pl/join lub na stronie danego wydarzenia, organizowanego w ramach Inicjatywy Digital Excellence, dokonała rejestracji udziału oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności danych osobowych. Uczestnik Inicjatywy DE, spełniając odpowiednie kryteria dotyczące poziomu posiadanej wiedzy czy zajmowanego stanowiska, może stać się członkiem globalnej Społeczności CIONET, a w ramach danego projektu Inicjatywy DE, członkiem Społeczności zrzeszonej wokół obszaru merytorycznego wspierającego środowisko IT i Digital.
 4. Zamawiający - Uczestnik Inicjatywy lub osoba zgłaszająca Uczestnika Inicjatywy w imieniu jego pracodawcy - osoba fizyczna, która za pomocą odpowiedniego formularza dokonała rejestracji udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach odpłatnej Inicjatywy szczegółowej Digital Excellence oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności danych osobowych.
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady rejestracji oraz udziału w Inicjatywie Digital Excellence , wskazujący prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
 6. Polityka prywatności - dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Inicjatywy Digital Excellence.
 7. Konferencja – spotkanie w formie tradycyjnej lub on-line zorganizowane przez DE Group Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami Konferencji z podaniem daty, godziny oraz formy lub miejsca spotkania. Spotkania organizowane są w celu omówienia konkretnej tematyki, a udział w nim może wziąć każda osoba, która spełnia określone warunki uczestnictwa, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie danego wydarzenia.
 8. Konferencja on-line – live streaming, relacja z wydarzenia lub webinar prowadzony w czasie rzeczywistym, spotkanie transmitowane w internecie z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi umożliwiających interakcję Uczestników wydarzenia.
 9. Uczestnik Konferencji – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji (której dane wskazane są w Formularzu Rejestracyjnym przekazanym Organizatorowi), przeczytała oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
 10. Społeczność CIONET - globalna społeczność liderów cyfryzacji zrzeszająca członków zarządu i dyrektorów odpowiedzialnych za obszar cyfrowy, w tym IT w Polsce i na świecie.
 11. Społeczność Digital HR - społeczność działająca pod patronatem CIONET oraz Digital Excellence, zrzeszająca, w ramach danej Inicjatywy, osoby zatrudnione w tym samym obszarze merytorycznym wspierającym środowisko IT i Digital w dużych i średniej wielkości organizacjach. Przynależność do danej Grupy jest uzależniona od spełnienia kryteriów zawodowych / roli Uczestnika w odpowiadającym obszarze merytorycznym, np. HRBP, Dyrektor HR.
 12. Społeczność Digital Rebels - społeczność działająca pod patronatem CIONET oraz Digital Excellence, zrzeszająca, w ramach danej Inicjatywy, osoby zatrudnione w tym samym obszarze merytorycznym wspierającym środowisko Digital Business w dużych i średniej wielkości organizacjach. Przynależność do danej Grupy jest uzależniona od spełnienia kryteriów zawodowych / roli Uczestnika w odpowiadającym obszarze merytorycznym, np. Chief Transformation Officer, Chief Digital Officer.
 13. Special Interest Group (SIG) - odpłatna inicjatywa szczegółowa edukacyjna, w ramach wiodącej Inicjatywy DE, skierowana do uczestników wybranych obszarów IT i wspierających obszary IT. Program, poza udziałem w dedykowanych wydarzeniach, zapewnia między innymi możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji w ramach dedykowanego programu.
 14. Peer Group - odpłatna inicjatywa szczegółowa oparta na wymianie wiedzy i dobrych praktyk, w ramach wiodącej Inicjatywy DE, skierowana do uczestników wybranych obszarów Digital Business i HR oraz wspierających obszary Digital Business i HR. Program, poza udziałem w dedykowanych wydarzeniach, zapewnia między innymi możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji w ramach dedykowanego programu.
 15. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator czy Uczestnik,
 16. Rejestracja – czynność dokonywana w celu:
  1. zgłoszenia udziału Uczestnika w Inicjatywie Digital Excellence za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie https://www.digitalexcellence.pl/join;
  2. zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji za pomocą Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie danego wydarzenia.
  3. zgłoszenia Uczestnika do udziału w Inicjatywie DE przez osobę Zamawiającą reprezentującą pracodawcę Uczestnika.
 17. Formularz Rejestracyjny – odpowiedni do celu rejestracji formularz dostępny na stronie internetowej Inicjatywy bądź wydarzenia, za pomocą którego następuje Rejestracja,
 18. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
 19. Partnerzy Konferencji – partnerzy biznesowi Konferencji, których lista udostępniona jest na stronie internetowej wydarzenia.

2. REJESTRACJA UDZIAŁU

 1. Rejestracja Uczestnika Inicjatywy Digital Excellence odbywa się poprzez spełnienie następujących warunków koniecznych:
  1. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://www.digitalexcellence.pl/join lub na stronie internetowej danego wydarzenia;
  2. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności (dostępnych na stronie rejestracji) oraz ich akceptację poprzez zaznaczenie pola Oświadczenia na stronie rejestracji.
  3. Potwierdzenie zobowiązania do zapłaty poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Oświadczenia na stronie rejestracji.
 2. Podczas rejestracji Uczestnik jest proszony o przekazanie następujących danych:
  1. Obowiązkowych - Imię, nazwisko, służbowy e-mail, nazwa firmy, nazwa stanowiska;
  2. Nieobowiązkowych (ułatwiających komunikację oraz dostosowanie oferty zaproszeń na wydarzenia i programy odbywające się w ramach Inicjatywy DE) – nr telefonu, liczebność działu IT pracodawcy, zainteresowania obejmujące wskazane w formularzu obszary tematyczne z zakresu IT, link do profilu LinkedIn.
 3. W celu umożliwienia DE Group sp. z o.o. przesyłanie informacji dotyczących organizowanych przez Inicjatywę Digital Excellence wydarzeń, spotkań, konferencji, lunchy biznesowych,  Uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem, wyraża dobrowolną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną. Uczestnik może taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie, kontaktując się z DE Group na adres office@degroup.pl.
 4. W przypadku chęci otrzymywania materiałów dotyczących wydarzeń oraz innych informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Partnerów Konferencji, Uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rejestracyjnym, ma możliwość wyrażenia odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie przez Partnerów Konferencji informacji handlowych drogą elektroniczną, na wskazany przez Uczestnika przy rejestracji na wydarzenie adres e-mail. Uczestnik może taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie, kontaktując się z bezpośrednio z danym Partnerem Konferencji lub z DE Group na adres office@degroup.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem.

3. ZASADY UDZIAŁU I PRZEBIEG

3.1. Informacje ogólne

 1. Uczestnikiem Inicjatywy Digital Excellence może być każda, aktywna zawodowo osoba fizyczna:
  1. posiadająca już doświadczenie zawodowe w obszarze IT, której celem jest ugruntowanie oraz/lub rozwijanie swojej wiedzy w zakresie szeroko pojętej digitalizacji,
  2. posiadająca doświadczenie zawodowe w dowolnym obszarze wspierającym środowisko IT i Digital w dużych i średniej wielkości organizacjach, której celem jest dalszy rozwój kompetencji w oparciu o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, udział w wydarzeniach i dedykowanych programach rozwojowych dopasowanych do jej potrzeb biznesowych.
 2. DE Group w ramach korespondencji elektronicznej, przesyła do Uczestników Inicjatywy, którzy wyrazili zgodę na taką komunikację, dopasowane informacje o organizowanych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach, badaniach, publikacjach i innych działaniach wspierających zarejestrowanych Uczestników w zdobywaniu wiedzy z zakresu cyfryzacji organizacji lub obszaru merytorycznie wspierającego IT i Digital.
 3. DE Group zastrzega sobie dokonanie wyboru adresatów docelowych zapraszanych na poszczególne wydarzenia.
 4. Dobór adresatów może odbywać się na podstawie doraźnie ustalanych dla każdego wydarzenia kryteriów, którymi są m.in. zaznaczone przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym tematyczne obszary zainteresowań, zajmowane stanowisko, wielkość działu IT pracodawcy, aktywność Uczestnika, liczebność grupy biorącej udział w wydarzeniu, itp.
 5. W przypadku chęci udziału w określonej Konferencji, Uczestnik dokonuje samodzielnej rejestracji na takie spotkanie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej danego wydarzenia.
 6. Program spotkania oraz lista Partnerów biznesowych danej Konferencji są dostępne na stronie internetowej Konferencji. Ostateczne zestawienie Partnerów biznesowych Organizatora dla danej Konferencji jest publikowane nie później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Wydarzenia.
 7. W związku z organizacją Inicjatywy Digital Excellence, w tym obsługą danej Konferencji, Organizator może udostępnić Partnerom biznesowym Konferencji dane osobowe Uczestników. Celem udostępnienia danych jest organizacja i obsługa Wydarzenia, jak również potrzeby logistyczne, raportowe, rozliczeniowe Organizatora i Partnerów Konferencji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora.
 8. Uczestnicy nie otrzymują certyfikatów udziału w Konferencji, chyba, że jest to wyraźnie wskazane w opisie danego programu rozwojowego na stronie Wydarzenia.
 9. Warunkiem udziału w Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie oraz akceptacja Regulaminu, a w przypadku inicjatyw odpłatnych także uiszczenie opłaty za udział w danej Inicjatywie/Konferencji.
 10. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy na przeddzień Konferencji lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
 11. Organizator, na wskazany przy rejestracji adres mailowy Uczestnika, potwierdza przyjęcie lub odrzucenie zgłoszenia udziału w Konferencji oraz przekazuje dalsze informacje organizacyjne.
 12. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału w Konferencji Uczestnika. Odmowa może nastąpić z przyczyn formalnych (brak kompletnych wymaganych danych rejestracyjnych lub dane nieprawdziwe), regulaminowych (zgłoszenie udziału osób spoza grupy docelowej) lub w przypadku braku dostępnych miejsc na dane wydarzenie. W ww. przypadkach zgłoszenie może zostać odrzucone lub cofnięte. W przypadku braków formalnych Uczestnik każdorazowo jest proszony o uzupełnienie danych celem umożliwienia  prawidłowego przebiegu Rejestracji.
 13. Do Uczestników zarejestrowanych na Konferencję on-line, najpóźniej w dniu wydarzenia, Organizator przesyła na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, dedykowany link umożliwiający udział w Konferencji on-line.
 14. Dążąc do zapewnienia sprawnej organizacji wydarzeń, wsparcia efektywnej integracji i komunikacji sieci społecznościowej DE Group sp. z o.o., w zależności od formy wydarzenia, Organizator:
  1. umożliwia Uczestnikom Konferencji ograniczony czasowo podgląd grupy osób zarejestrowanych na dane wydarzenie – podgląd tych danych jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych Uczestników danego wydarzenia, za pośrednictwem dedykowanej, czasowo udostępnionej na potrzeby Konferencji, zabezpieczonej strony internetowej oraz po wprowadzeniu przekazanego przez Organizatora hasła o ograniczonym okresie ważności;
  2. przygotowuje i udostępnia Uczestnikom materiały drukowane dotyczące Konferencji.
  3. Uczestnikom Konferencji on-line zapewnia integrację poprzez wzajemną konwersację i podgląd wizerunku innych Uczestników wydarzenia w czasie rzeczywistym.

  W tym celu Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji na stronie www wydarzenia, w materiałach drukowanych oraz podczas transmisji on-line danych w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy, jak również wizerunku Uczestników biorących udział w tej samej Konferencji.
 15. Przetwarzanie wizerunku odbywa się za zgodą jego właściciela i z poszanowaniem jego praw, w tym prawa do cofnięcia zgody w każdym czasie na takie przetwarzanie. Rejestrując się na wydarzenie, Uczestnik ma możliwość udzielenia zgody na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora jako zdjęcie profilowe Uczestnika Inicjatywy Digital Excellence oraz jego publikację w celu zapewnienia efektywnej komunikacji i integracji społeczności Inicjatywy DE ograniczoną do wydarzeń, do których zgłosił swój udział.  Uczestnik może wycofać zgodę (na publikację jego wizerunku w ramach profilu Uczestnika Konferencji)  w każdym czasie, kontaktując się z Administratorem na adres office@degroup.pl.
 16. Wizerunek, jako zdjęcie profilowe Uczestnika Inicjatywy DE może zostać pozyskany:
  1. bezpośrednio od osoby, której dotyczy, poprzez udostępnienie zdjęcia Organizatorowi,
  2. wykonany przez Organizatora, na potrzeby profilu Uczestnika Inicjatywy Digital Excellence
  3. z wykorzystaniem zdjęcia profilowego Uczestnika dostępnego na stronie LinkedIn (dobrowolna zgoda Uczestnika wyrażona przy rejestracji udziału w wydarzeniu lub za pośrednictwem innego formularza).
 17. W materiałach, które dotyczą relacji z Konferencji, w tym na wykonywanych zdjęciach, nagraniach audio-video, transkryptach i zapisów streamingu, może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych w kontekście Konferencji. Uczestnik, który nie życzy sobie publikacji przedstawiającej wyłącznie jego/jej wizerunek na zdjęciu/nagraniu lub fragmencie transkryptu proszony jest o wysłanie e-maila na adres office@degroup.pl.
 18. Uczestnik Konferencji realizowanej on-line, włączając kamerę internetową na wykorzystywanym do udziału w spotkaniu sprzęcie elektronicznym, wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku w ramach tejże Konferencji oraz po jej zakończeniu (archiwalny zapis streamingu dostępny wyłącznie dla zalogowanych Uczestników Inicjatywy Digital Excellence).
 19. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 20. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, Osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników lub Osób trzecich.
 21. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
 22. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań, telefonicznie lub w postaci krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom.
 25. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Konferencji.

3.2. Informacje szczegółowe dotyczące inicjatyw odpłatnych

 1. Uczestnikiem odpłatnej inicjatywy Digital Excellence może zostać wyłącznie osoba aktywna zawodowo, posiadająca już doświadczenie w obszarze IT lub dowolnym obszarze wspierającym środowisko IT oraz spełniająca inne kryteria odnoszące się do grupy docelowej Uczestników, które to mogą zostać wskazane przez Organizatora na stronie Wydarzenia.
 2. Udział osób reprezentujących firmy technologiczne z zakresu branży IT, jak również firmy dostarczające narzędzia IT, jest możliwy wyłącznie na podstawie odrębnych umów partnerskich pomiędzy Organizatorem, a tymi podmiotami.
 3. Uczestnik dokonuje rejestracji we własnym imieniu lub może zostać zarejestrowany przez osobę zgłaszającą ze trony pracodawcy (Zamawiającego). Istnieje możliwość jednoczesnej rejestracji na Wydarzenie wielu osób z tej samej firmy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia Uczestnika lub osoby Zamawiającej, na zasadach opisanych w punkcie 3.1. ust. 11 niniejszego Regulaminu.
 5. Ceny za udział w danej Inicjatywie płatnej są publikowane na stronie internetowej Wydarzenia oraz w formularzu rejestracyjnym. Organizator przewiduje możliwość zaproponowania cen promocyjnych uzależnionych od terminu dokonania rejestracji Uczestnika. Warunkiem skorzystania z ceny promocyjnej jest uiszczenie na rachunek wskazany przez Organizatora opłaty w ciągu 7 dni od dnia rejestracji dokonanej w terminie obowiązywania promocji. W przypadku braku płatności w tym terminie, cena promocyjna przepada, a Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty ceny regularnej.
 6. Organizator ustala 7-dniowy termin wniesienia opłaty za udział w Wydarzeniu, niezależnie od tego, czy Uczestnik korzysta z promocji związanej z terminem wysłania zgłoszenia czy rejestruje się w trybie zwykłym (Uczestnik nie korzysta z cen promocyjnych) W sytuacji, gdy termin Wydarzenia jest krótszy niż 7 dni, opłatę za udział w wydarzeniu należy uiścić do dnia poprzedzającego Wydarzenie.
 7. Organizator umożliwia uiszczenie opłaty za Wydarzenie za pomocą systemu płatności on-line lub przelewu tradycyjnego. W przypadku wyboru płatności przelewem, Uczestnik lub osoba zamawiająca otrzymuje fakturę proforma, a po wpływie płatności na rachunek Organizatora, fakturę VAT.
 8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu. Informacje o rezygnacji należy przekazać drogą mailową na adres office@degroup.pl. Rezygnacja powinna zostać potwierdzona przez Organizatora.
  1. W przypadku rezygnacji w terminie do 14 dni przed datą Wydarzenia, Uczestnik ponosi koszt 30% opłaty manipulacyjnej, która pomniejsza zwrot kwoty uiszczonej uprzednio Organizatorowi;
  2. W przypadku odwołania udziału w terminie krótszym niż 14 dni, Uczestnik ponosi pełne koszty udziału;
  3. Nieprzybycie na Wydarzenie nie oznacza rezygnacji. Uczestnik ponosi pełne koszty udziału.
 9. Uczestnik lub osoba Zamawiająca, nie później niż dzień roboczy przed planowaną datą wydarzenia, ma prawo do bezpłatnej zamiany osoby uczestniczącej w Wydarzeniu. W tym celu kontaktuje się z Organizatorem na adres e-mail office@degroup.pl. W treści wiadomości należy wskazać dane osoby rezygnującej oraz personalia oraz firmę osoby zastępującej. Po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora (drogą elektroniczną), Zamawiający lub osoba zastępująca wskazana przez rezygnującego dokonuje elektronicznej rejestracji udziału na zasadach opisanych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że w formularzu rejestracyjnym (w polu „Uwagi) wskazuje dane osoby, która będzie zastępowana.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
  2. brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
  3. brak możliwości dojazdu Uczestnika na Konferencję,
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub Osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub Osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania Osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub Osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
 2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji.

5. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator informuje, że na Konferencję składają się chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały w tym tytuł, program, strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video. Wykorzystywane do promocji Konferencji materiały, jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na Konferencji materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji.

 1. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika lub Osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.